تماس با مراکز پشتیبانی
استان شهر نام شرکت تلفن
تهران تهران حلماگستر خاورمیانه 021-87778
اردبیل اردبیل آزمان ارتباط آرتان 045-33254760-2
اصفهان اصفهان حلماگستر خاورمیانه 021-87778
خراسان رضوی مشهد حلماگستر خاورمیانه 021-87778
قزوین قزوین حلماگستر خاورمیانه 021-87778
قم قم پیام رایانه قم 025-36614405
025-36614771
کرمان کرمان پردازش دنیا ی اطلاعات کارمانیا 034-32452876
کردستان سنندج برژوند 087-33226266-9