تماس با مراکز پشتیبانی
استان شهر نام شرکت تلفن
تهران تهران عصر انتقال داده ها 021-87778
البرز کرج آی تی نت 026-32204640
026-32214199
026-32212930
اردبیل اردبیل آزمان ارتباط آرتان 045-33254760-2
اصفهان اصفهان عصر انتقال داده اسپادان 031-36631420
خراسان رضوی مشهد آینده سازان ارتباطات پارسیان 051-38840006
فارس شیراز فرس پیشگام 071-36260002
قزوین قزوین عصر انتقال قزوین 028-33692088
قم قم پیام رایانه قم 025-36614405
025-36614771
کرمان کرمان پردازش دنیا ی اطلاعات کارمانیا 034-32452876
مازندران بابل حلما گستر سبز شمال 011-42045334